1
0
Fork 0
Go to file
Daniele Tricoli 09858590cd Bump minio to RELEASE.2022-04-12T06-55-35Z 2022-04-13 18:47:11 +02:00
Dockerfile Bump minio to RELEASE.2022-04-12T06-55-35Z 2022-04-13 18:47:11 +02:00
LICENSE Add license 2022-02-09 10:17:36 +01:00
README.md Add README 2021-08-28 04:17:22 +02:00

README.md

pod-minio

Deploy

Dokku

dokku apps:create minio

dokku config:set --no-restart minio TZ=Europe/Rome
dokku config:set --no-restart minio DOKKU_LETSENCRYPT_EMAIL=example@example.org
dokku config:set --no-restart minio MINIO_ROOT_USER=verysecretuser
dokku config:set --no-restart minio MINIO_ROOT_PASSWORD=veryverysecretpassword
dokku config:set --no-restart minio MINIO_BROWSER_REDIRECT_URL=https://minio.example.org:8443

dokku storage:mount minio /var/lib/dokku/data/storage/minio:/data

dokku proxy:ports-remove minio http:9000:9000
dokku proxy:ports-remove minio http:9001:9001
dokku proxy:ports-add minio http:80:9000
dokku proxy:ports-add minio https:8443:9001

git push dokku main:main

dokku letsencrypt:enable minio
dokku letsencrypt:cron-job --add minio